Stalni sudski vještak je fizička osoba koja je na temelju dosadašnjeg iskustva i savjesnosti odabrana od strane suda kao specijalista za pojedino područje.

Sudski vještak predstavlja produženu ruka suda, gdje sud traži od vještaka stručno mišljenje kako bi ono bilo uzeto kao dokaz u nekom sporu. Vještačenje, koje tada vještak provodi, je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi, a vezano je za određenu specijalnost (graditeljstvo, telekomunikacije, sigurno-signalnosni uređaji itd.). Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na sudu, ali mogu služiti i za sve druge stručne potrebe.

Osposobljeni smo za sljedeće tipove vještačenja:

  • vještačenje na području telekomunikacija, elektronike, elektrotehnike i informatike
  • vještačenje uređaja za kontrolu i regulaciju željezničkog prometa